1865

رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب:برای آقای رئیسی همین بس که رهبرانقلاب در حکم آقای اژه‌ای کلمه «افتخارآمیز» را در مورد تصدی شما در قوه قضائیه به کار بردند